Cele

Jeśli w ramach świadczonej pomocy inne instytucje interesują się głównie sferą społeczno-ekonomiczną lub edukacyjną, Fundacja Pomocy Bliźniemu „CREDO” niezmiennie stawia sobie za cel przede wszystkim ewangelizację, nie wykluczając oczywiście pomocy w dziedzinie charytatywnej, społecznej, itd.

Ewangelia jest przecież pierwszym oparciem dla wszelkiego rozwoju i nadaje mu w każdym wypadku jego pełny sens. W dodatku obserwujemy ogromny, acz często nieuświadomiony głód Boga. Człowiek jest głodny Dobra. Potrzebuje Dobrej Nowiny.

Cele Fundacji określone w Statucie to:

  1. Podejmowanie działań wychowawczych, oświatowych i społecznych zgodnie z nauką Kościoła.
  2. Materialna i niematerialna pomoc osobom potrzebującym , w tym osobom chorym i niepełnosprawnym. Przy czym pomoc niematerialna polegać będzie na organizowaniu i świadczeniu bezpośredniej opieki i osobistej pomocy.
  3. Wspieranie parafii Św. Zygmunta w jej działaniach duszpasterskich i społecznych.
  4. Wspieranie innych związków i organizacji o podobnych celach.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie życia społecznego we wszystkich jego przejawach, powołując do realizacji tych celów niezbędne struktury organizacyjne Fundacji.
  2. Promowanie inicjatyw społecznych zbliżonych z założeniami Fundacji.
  3. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa: zakres działalności gospodarczej określa załącznik do Statutu.